Dødsfald og begravelse

I sorgens stund kan du altid henvende dig til en præst.

Praktiske råd

  • Dødsfald skal anmeldes senest to dage efter dødsfaldet til sognepræst/kirkekontor.
  • Der rettes ligeledes henvendelse til den præst, som skal forrette begravelsen/bisættelsen.
  • Der vil i den forbindelse blive aftalt tid og sted for begravelse/bisættelse.
  • Personlige attester for afdøde medbringes.
  • Vejledning og hjælp til udfyldelse af dødsanmeldelsen fås ved henvendelse til bedemand eller kirkekontor.
  • Praktisk hjælp med kiste, pyntning, transport m.m. får du ved en bedemand.

Ritualer i folkekirken

Begravelse

Begravelse længere form

Begravelse kortere form

Jordpåkastelse

Urnenedsættelse

Andre Links:

Kirkegårde

 

Begravelse


Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen foretages altid i overensstemmelse med det herfor gældende ritual. Der anvendes salmer. Ved jordfæstelse afsluttes med jordpåkastelse på kirkegården. Hvor det er skik eller nødvendigt, kan jordpåkastelsen ved graven gå forud for gudstjenesten i kirken. Ved bisættelse foretages jordpåkastelsen i kirken eller kapellet.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.
 

De anførte ordninger kan også anvendes ved begravelse af børn og dødfødte.
 

   

Begravelse
længere form

 

Vejledende ordning
 

PRÆLUDIUM
 

SALME
 

HILSEN
 

 

Præsten siger:
Nåde være med jer
og fred fra Gud, vor Fader,
og Herren Jesus Kristus.
 
Eller
 

Præsten siger:
Herren være med jer!
Menigheden svarer:
Og med din ånd! eller:
Og Herren være med dig!

 

INDLEDNINGSKOLLEKT
 

Præsten siger:
Lad os alle bede!
Præsten læser derefter én af følgende bønner:
 

 

Almægtige, evige Gud,
barmhjertighedens Fader, og al trøsts Gud,
hør os,
når vi i sorgen og savnet kalder på dig,
og hjælp os med trøst og styrke i vor nød,
ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.
 
Eller

Almægtige, evige Gud, himmelske Fader,
vi takker dig,
fordi du har elsket verden således,
at du har givet din Søn, den Enbårne,
for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes,
men have evigt liv.
Vi beder dig,
at du vil trøste og styrke os i al sorg
og bevare os i en levende tro på din enbårne Søn,
så at vi engang
med alle dine frelste må komme hjem til dig
og prise og love dig i evighed
ved din elskede Søn, vor Herre Jesus Kristus. Amen.

 
Eller

Barmhjertige Fader!
Tak for menneskelivet, du har givet os,
med dets glæde og sorg;
tak, at vi ved,
at alle ting må tjene dem til gode, som elsker dig.
Hold os nu i vor sorg fast hos dig;
mind os om,
at du ved din Søns død og opstandelse
har båret vore smerter
og fornyet os til et levende håb;
hold os for øje,
at du i dåben har gjort os til dine
og tilsagt os syndernes forladelse og evigt liv.
I denne tro takker vi dig
for alle gode gaver,
du har givet os gennem hans/hendes liv,
som nu er gået bort,
og overgiver hans/hendes legeme og sjæl i dine hænder
og beder dig bevare ham/hende
til en glædelig opstandelse på den yderste dag.
Send os din hjælp, at savnet må lindres.
Styrk os i håbet om dit kommende rige,
hvor du fører alle dine børn hjem til dig
for at prise og takke dig til evig tid. Amen.

Eller

Vor skaber og Fader i himlen,
du ser vore sorger,
det ved vi fra din kære Søn,
Jesus Kristus, vor Herre,
som delte livet og døden med os her,
for at vi skal dele hans liv i evighed.
Nu beder vi dig:
Giv os din Helligånd.
Giv os kærlighed ud af din kærlighed,
sorg ud af din sorg,
liv ud af dit liv,
så vi tager mod til os
og tror din Søn på hans ord,
kaster al frygt fra os
og lever glade med hinanden her,
indtil du glæder os for evigt i dit lys,
du, som med Sønnen lever og regerer
i Helligånds enhed,
én sand Gud
fra evighed til evighed.
Amen.

Såfremt det ønskes, kan menigheden efter indledningskollekten svare amen. I dette tilfælde kan kollekterne sluttes med den sædvanlige lovprisning.
 

LÆSNING(ER)
 

Derefter fortsætter præsten med én (eller to) af følgende læsninger fra Det Gamle Testamente eller/og Det Nye Testamente.
 

Fra Det Gamle Testamente:
Sl 23,1-4 / Sl 39,5-8 / Sl 42,2-6 / Sl 68,20-21
Sl 90,1-12 / Sl 102,2-3 / Sl 102,12 / Sl 102,24-28 / Sl 103,1-6
Sl 103,13-17a / Sl 130,1b-6 / Sl 139,1-12 /
Es 53,8-11 / Es 55,8-11.
 

Fra Det Nye Testamente:
Matt 28,1-10 / Mark 16,1-8
Luk 7,11-16 / Luk 12,36-37 / Luk 24,1-6
Joh 3,16 / Joh 5,24-25 / Joh 11,25-26a / Joh 14,1-6
Rom 6,3-5 / Rom 8,31b-32 / Rom 8,38-39 / Rom 14,7-9
1 Kor 15,20-22 / 1 Kor 15,54-57 / 2 Kor 5,1-8 / Fil 2,5-11
Hebr 3,7-8 / Hebr 9,27-28 / Åb 21,3-5a.
 

Ved barnebegravelse henvises især til:
Sl 139,1-12 eller Jer 29,12-14a og
Mark 10,13-16.

 

TROSBEKENDELSEN
 

Efter læsningen kan trosbekendelsen siges, eller den kan i stedet bruges i tilknytning til prædikenen.
 

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber,
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.
 

SALME
 

Kan udelades eller erstattes af en salme mellem to bibellæsninger.
 

PRÆDIKEN
 

Hvis der ønskes to bibellæsninger, kan den sidste af læsningerne læses i umiddelbar tilknytning til prædikenen.
 

SALME
 

JORDPÅKASTELSE (i kirke eller kapel)
 

Når jordpåkastelsen foretages i kirke eller kapel, sker det efter salmen efter prædikenen. I dette tilfælde udgår slutningskollekten, og der afsluttes med salme og postludium.
 

Jordpåkastelsen foretages i overensstemmelse med det herfor gældende ritual.
 

SLUTNINGSKOLLEKT
 

Præsten siger:
Lad os alle bede!
Præsten læser derefter én af følgende bønner:
 

 

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig af hjertens grund,
fordi du har ladet os leve i denne salige tid,
da vi kan høre dit hellige evangelium,
kende din guddommelige vilje og dit faderlige vilje
og se din Søn, Jesus Kristus.
Vi beder dig,
at du i din grundløse barmhjertighed,
nådigt vil bevare dit ords salige lys hos os,
og ved din Helligånd lede og styre vore hjerter,
så vi aldrig nogensinde viger derfra,
men bliver fast derved,
så vi hellere forlader alt andet
og endelig bliver salige deri,
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.
 

 

Eller

Vor Gud og Fader i himlen,
vi takker dig,
fordi du modtog vor Herre Jesus Kristus i dit rige,
da han havde givet sit liv
for at frelse verden.
Og vi beder dig,
modtag også os,
som er døbt til hans død.
Lad os ikke gå tabt i frygt og vrede
på sorgens dag,
lad os leve, som Herren ville,
håbefuldt i hans tro,
indtil du gør os til evig tid salige
ved din korsfæstede og opstandne Søn,
Jesus Kristus vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Eller
 

Kærlige, retfærdige Gud,
de hjælpeløses hjælper,
de fortabtes frelser,
de lykkeliges dommer,
dig beder vi:
Giv os din Helligånd.
Hold vort håb i live,
så vi ikke fortvivler i ulykkens dage,
hold vor tro i live,
så vi ikke går tabt for dig,
hold vor kærlighed i live,
så vi ikke går tabt for hinanden i vor sorg,
men lever så godt vi forstår det,
indtil du samler os hos dig
under den nye himmel på den nye jord,
genskabte ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.
 

Såfremt det ønskes, kan menigheden efter slutningskollekten svare:
Amen.
 

VELSIGNELSE
 

Præsten siger:
 

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!*
 
* I stedet kan anvendes:
 

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
 

 

Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.
 

 

SALME
 

ORGELEFTERSPIL (postludium)
 

JORDPÅKASTELSE (på kirkegården)
 

Jordpåkastelsen foretages i overensstemmelse med det herfor gældende ritual.
 

Der sluttes med en kort salme.
 


Begravelse
kortere form

Vejledende ordning

SALME
 

HILSEN
 

Præsten siger:
Nåde være med jer
og fred fra Gud, vor Fader,
og Herren Jesus Kristus.
 

LÆSNING
 

Præsten fortsætter med én af læsningerne fra det længere begravelsesritual. Læsningen kan udelades, hvis trosbekendelsen anvendes.
 

TROSBEKENDELSEN
 

Efter læsningen kan trosbekendelsen siges, eller trosbekendelsen kan erstatte læsningen.
 

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber,
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.
 

PRÆDIKEN
 

Derefter følger en kort prædiken.
 

I stedet for prædikenen, eller som afslutning på prædikenen, kan bedes af én af følgende bønner:
 

 

Vor Fader i himlen,
vi takker dig for din kærlighed og trofasthed
i din Søn, Jesus Kristus,
for alle livets gaver,
for vore kære
og for alt, hvad du gav os i hende/ham,
som vi nu har mistet.
Vi beder dig,
tag hende/ham i dine hænder,
trøst os i sorgen,
og vær os tilsidst en nådig dommer,
og skænk os for Jesu skyld en glædelig opstandelse. Amen.
 
Eller
 

Vor Fader i himlen,
vi takker dig for hver god gave i dette liv
og for det evige livs håb, som du har genfødt os til
ved Jesu opstandelse.
Se i nåde til hende/ham, der gik bort,
og vær os alle for Jesu skyld en nådig dommer.
Bevar os i troen,
at vi engang med alle dine frelste
må kunne love og prise dig i evighed. Amen.
 

Eller én af kollektbønnerne fra det længere begravelsesritual.
 

SALME
 

JORDPÅKASTELSE (i kirke eller kapel)
 

Når jordpåkastelsen foretages i kirke eller kapel, sker det efter salmen efter talen. I dette tilfælde afsluttes med salme og postludium.
 

Jordpåkastelsen foretages i overensstemmelse med det herfor gældende ritual.
 

VELSIGNELSEN
 

Præsten siger:
 

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!*
 
* I stedet kan anvendes:
 

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
 

Præsten siger: Amen.
Eller menigheden svarer: Amen. Amen. Amen.
 

SALME
 

ORGELEFTERSPIL (postludium)
 

JORDPÅKASTELSE (på kirkegården)
 

Jordpåkastelsen foretages i overensstemmelse med det herfor gældende ritual.
 

Der sluttes med en kort salme.
 


Jordpåkastelse


Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992
 

Præsten indleder med lovprisning:
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
 

Præsten kaster jord på kisten tre gange med ordene:
(N.N.) Af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden skal du igen opstå.
 

Lad os bede!
 

 

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.*
 
* I stedet kan anvendes:
 

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
 

Derefter lyser præsten velsignelsen:
 
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!*
 
* I stedet kan anvendes:
 

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
 

 

Hvis den aronitiske velsignelse har været brugt tidligere, kan i stedet anvendes den apostolske velsignelse:
Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med os alle! Amen.
 

Urnenedsættelse

Vejledende ordning
 

Ved urnenedsættelse kan følgende vejledende ordning bruges.
 

SALME
 

LÆSNING
 

Der læses en Salme fra Det Gamle Testamente eller en anden af de foreslåede læsninger fra det længere begravelsesritual.
 

URNENEDSÆTTELSE
 

FADERVOR
 

 

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.*
 
* I stedet kan anvendes:
 

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
 

 

VELSIGNELSE
 

Derefter lyser præsten velsignelsen:
 

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Amen.*
 
* I stedet kan anvendes:
 

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
 

SALME