KIRKER.DK Danske Kirkers hjemmesider

Kirkeligt Centrum

   Kirkens hjemmeside
 Kirkeligt Centrums formål og opgaver: FORMÅL: § 1. Kirkeligt Centrum er en sammenslutning af trossamfundsmedlemmer på den danske evangelisk-lutherske Kirkes grund, der betragter Kirken og dens gudstjeneste som det samlende midtpunkt 1) Kirkeligt Centrum kalder til samarbejde inden for folkekirken 2) anerkender folkekirkens rummelighed og finder det værdifuldt, at forskellige synspunkter tages op til debat. således at kirkens enkelte medlemmer hjælpes til en stadig revision af deres opfattelser og til forståelse af andres synspunkter. 3) betoner folkekirkens forpligtelse over for alle døbte og vil arbejde for at støtte kirke. hjem og skole i deres opgave. 4) vil virke for de kristne grundtankers indflydelse på det kulturelle, sociale og politiske liv. 5) ønsker at understrege kirkens internationale opgave i ydre mission og kontaktbehovet med andre kirkesamfund og andre landes kirker . 6) fremhæver kristnes solidaritet medmennesket og deres sociale ansvar. ARBEJDSOPGAVER: § 2. Kirkeligt Centrum arbejder for udbredelse af sit formål gennem møder, sammenkomster og studiekredse til drøftelse af kirkelige spørgsmål og tanker. Der søges igangsat lokalt arbejde i overensstemmelse hermed. § 3 Hvor del er muligt, dannes kredse, som støtter arbejdet. Sådanne kredse indsender efter aftale med landsbestyrelsen et årligt beløb til kassereren. § 4. Flere kredse kan slutte sig sammen til styrkelse af kredsene og til fælles virke for større opgaver. § 5. Kirkeligt Centrum udgiver et blad, der dels skal tjene som bindeled mellem dem, der går ind for Kirkeligt Centrums formål, dels skat være organ for Kirkeligt Centrums tanker udadtil.    


FAKTA: Kort og adresser. Menighedsråd. Kirkekontor. Præst(er). Sognet i tal
Login Registrer Sitemap Kontakt